DIPHETOHO PROGRAM PUBLISHING (Pty)Ltd
Reg. No: 2019/203013/07

  We Educate  The Nation! Re Ruta Setjhaba!

Metsisa


 

Boruti bo sa lokang bo kgelosa setjhaba, botle le bobe ba lerato, mehla e kgopo ya kgethollo le tse ding tse ngata. Motswalle e ka ba sera kapa motswalle wa sebele. Tsohle tseo di fumaneha ka hara buka ena. Wena o kgethang? Iphumanele yona hona jwale o tsebe ho ithuta tse ngata.

Ebook: (PDF)  R230.00 
                                                             

Print Book    R570.32c                                                                                      ISBN: 978-0-620-57379-5

  Pay

============================================

 BODUTUNG BA NTLO ESO!

ka M.B. Motloung

E bua ka bodutu bo bang teng ha ditho tsa lelapa di le siya. E mong o tobilwe
ke lenyalo, athe e mong yena o tobilwe ke tjhankana. Ebe ke mang ya lehohonolo
la lenyalo ho le tje? Ya bomadimabe ba ho leba tjhankaneng yena ke mang? O entseng? Bophelong botlokotsebe ha bo lefe empa bo beha bohle ba bo etsang ka mosing. 

Ebook: (PDF)  N/A                                                                              

Print Book    R106.48                                                                          ISBN: 978-0-620-57380-1

Pay

 ================================================

 HOW TO BECOME DEMOCRATICALLY?

by S.M.R.S. Motloung

 

It is the poetry that included poems such as Run-away And Never Turn Back!,

Inflation Causes Violence and so on.It is including the apartheid and democratic

life in South Africa. Find more poems in this book!

Ebook: PDF R182.50c                                                                         Print Book   R452.54c                                                                                        ISBN: 978-0-620-57381-8

Pay


 


  ==============================================

 Nnete Ya Bophelo

ka M.S. Motloung

 

Nako ke ntho ya bohlokwa bophelong. Nnete ya bophelo e hlalosa hore ditshebelletso tse phethahetseng di lokela ho etsetswa setjhaba. Ka buka

ena motho o tla ithuta hore setjhaba se setsho se ntse se hatelletswe ke puso

ya tokoloho. Mokgwa wa ho ntsha setjhaba kgolehong o ka fumanwa ka ho

bala dikeletso tse ka bukeng ena.


Ebook:                                                                                               (Epubformat) R125.02c                                                                                    Print Book    R180.00c                                                                                      ISBN: 978-0-9922207-0-9

Pay

 ==============================================

 UNTIL WHEN?

by Solomon S Motloung

  

 

It is about the political changes that are affecting the world and South Africa.

Most of the times poor people becomes the victims when the changes took

place. How to avoid the criminal acts in our countries?


Ebook: (PDF)  R155.00c                                                                     Print Book        R334.21c                                                                                                  ISBN: 978-0-9922206-1-7

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

=============================================

 Ke Molato!

ka MS Moloi

Ke buka e buang ka kgatello e neng e lebisitswe baneng mehleng ya boholoholo. Boholo ba tlhekefetso bo ne bo tobile bana ba barwetsana, ba neng ba sa dumellwe hore ba ka rutwa le hona ho fuwa mafa e le ho ila ho ruisa baditjhaba. Empa lelapa ka leng le ne le ithuisa ka lenyalo la moradi wa lona. Iphumanele tse ngata ka ho ithekela buka ena.


Ebook: PDF                                                                                        Print Book                                                                                                                                     ISBN: 978-0-992 2206-3-1